Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

reede, 31. juuli 2009

Enchiridion Indulgentiarum, concessiones

Lisaks varem osutatud üldistele kontsessioonidele loetleb 1999. a. Enciridion Indulgentiarumi 4. väljaanne 33 erikontsessiooni, millest nelja juba tutvustasin. Järgneb kontsessioonide mitteametlik tõlge. Palun andke teada, kui märkate vigu või tekib mingis osas tõlke suhtes kahtlusi. Kontsessioonid on järjestatud alfabeetiliselt ladinakeelsete nimetuste põhjal.

1 Perekonna konsekreerimise akt
Perekonna liikmetele antakse täisindulgents päeval, mil nad vastava riituse läbi esmakordselt, võimaluse korral preestri või diakoni poolt, konsekreeritakse Jeesuse Pühimale Südamele või Jeesuse, Maarja ja Joosepi Pühale Perekonnale, kui nad Pühima Südame või Püha Perekonna pildi eest loevad hardalt legitiimselt heakskiidetud palve; konsekreerimise aastapäeval on indulgents osaline.

2 Inimkonna pühendamise akt Kuningas Jeesus Kristusele
Täisindulgents antakse kristlasele, kes Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpühal loeb avalikult inimkonna pühendamise akti Kuningas Jeesusele Kristusele (Iesu dulcissime, Redemptor); [selle palve lugemisel] teistel asjaoludel on indulgents osaline.

3 Hüvitusakt
Täisindulgents antakse kristlasele, kes Jeesuse Pühima Südame suurpühal loeb avalikult hüvituse akti (Iesu dulcissime); [selle palve lugemisel] teistel asjaoludel on indulgents osaline.

4 Paavstlik õnnistus
Täisindulgents antakse kristlasele, kes võtab vastavalt käesoleva Enchiridioni normidele 7, 20 hardusega vastu kas Ülemkarjase poolt antud Urbi et Orbi õnnistuse või piiskopi poolt tema hoole alla usaldatud ustavatele antud [paavstliku] õnnistuse, isegi kui ta ei saa mõistlikul põhjusel pühal riitusel füüsiliselt osaleda, tingimusel, et ta neid riitusi nende sooritamise ajal televisiooni või raadio vahendusel harda tähelepanuga jälgib.

5 Mingi religioosse eesmärgi pühitsemiseks üleilmselt määratud päevad
Täisindulgents antakse kristlasele, kes mistahes päeval, mis on üleilmselt ettenähtud mingi religioosse eesmärgi saavutamiseks (näit. preestri- ja ordukutsumuste edendamiseks, invaliididele ja haigetele osutatava pastoraalse hoolitsuse eest, noorte toetamise eest usu tunnistamisel ja nende abistamiseks pühas elus edenemisel etc.), hardalt sellisel tähistamisel osaleb; kes aga palvetab ülalnimetatud intentsioonidel, omandab osalise indulgentsi.

6 Kristlik doktriin
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes teeb pingutusi kristliku doktriini edasiandmiseks või õppimiseks.

7 Euharistlik adoratsioon ja protsessioon
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes:
1° külastab Pühimat Sakramenti vähemalt pooletunniseks adoratsiooniks;
2° Püha Nädala neljapäeval pärast Issanda Söömaaja Missat Pühima Sakramendi pidulikul üleviimisel loeb hardalt Tantum ergot;
3° osaleb hardusega kas kirikuhoone sees või väljaspool seda läbiviidud pidulikul euharistlikul protsessioonil, eelkõige Kristuse Ihu ja Vere Suurpühal;
4° osaleb pühendunult pidulikul euharistlikul riitusel, mis on tavaks euharistliku kokkutuleku lõpetamisel.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes:
1° külastab adoreerimiseks Pühimat Sakramenti;
2° toob Jeesusele Pühimas Armulauasakramendis mõne legitiimselt heakskiidetud palve (e.g. Adoro te devote, või O sacrum convivium, või Tantum ergo).

8 Euharistlik ja vaimulik armulaud
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes:
1° läheb ise esimesele armulauale või abistab hardalt teisi esimesele armulauale minejaid [osaleb hardalt, kui keegi teine läheb esimesele armulauale?];
2° loeb paastuaja mistahes reedel pärast armulauaühendust, Jeesus Kristuse krutsifiksi ees hardusega palve En ego, o bone et dulcissime Iesu;
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes sooritab mistahes legitiimselt heakskiidetud harrast vormelit kasutades:
1° vaimuliku armulauaühenduse akti,
2° armulauaühendusejärgse tänuakti (e.g. Anima Christi; En ego, o bone et dulcissime Iesu).

9 Südametunnistuse järelekatsumine ja kahetsuse akt
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes asudes valmistuma sakramentaasleks pihiks,
1° uurib oma südametunnistust ja teeb otsuse end parandada;
2° loeb hardusega mistahes legitiimse kahetsusakti-vormeli (e.g. Confiteor; Ps De profundis; Ps Miserere; hüvituspsalmid; patukahetsuspsalmid).

10 Vaimulikud harjutused ja igakuine rekollektsioon
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes osaleb vähemalt kolm täispäeva vältavatel vaimulikel harjutustel.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes osaleb igakuisel rekollektsioonil.

11 Kristlaste ühtsuse nädal
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes osaleb mõnes funktsioonis kristlaste ühtsuse nädalal ja viibib selle nädala lõpetamisel.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes loeb pühendunult legitiimselt heakskiidetud palve kristlaste ühtsuse eest (e.g. Omnipotens et misericors Deus).

[Omnipotens et misericors Deus, qui diversitatem gentium in unum populum per Filium tuum adunare voluisti, concede propitius ut qui christiano nomine gloriantur, qualibet divisione reiecta, unum sint in veritate et caritate, et omnes homines, verae fidei lumine illustrati, in unam Ecclesiam fraterna communione conveniant. Per Christum Dominum nostrum. Amen.]

12 Surma hetkel
§ 1. Preester, kes elust lahkuvale kristlasele sakramente jagab, lisades apostelliku õnnistuse, annab sellega talle täisindulgentsi.
§ 2. Kui preestrit ei ole, annab hoolitsev Ema Kirik kohaselt valmistunud surevale kristlasele heldelt surmahetkel jagatava täisindulgentsi, tingimusel, et ta on elu jooksul regulaarselt (habitualiter) mingeid palveid lugenud; millisel juhul lisab Kirik [omalt poolt] kolm täisindulgentsi saamiseks tavapäraselt nõutud tingimust.
§ 3. Selle täisindulgentsi omandamiseks on kiiduväärne kasutada krutsifiksi või risti.
§ 4. Selle täisindulgentsi võib kristlane surma hetkel omandada ka juhul, kui ta on samal päeval juba täisindulgentsi omandanud.
§ 5. Sellest Kiriku õnnistavast sättest tuleb ustavaid kateheesi käigus kohaselt ja korduvalt teavitada.

13 Issanda Kannatuse ja Surma mälestamine
Täisindulgents antakse kristlasele, kes
1° võtab Issanda Kannatamise ja Surma Reede piduliku liturgia käigus hardusega osa Risti kummardamisest;
2° käib ise hardusega läbi Ristitee või ühendab end hardalt paavsti poolt sooritatava Ristiteega, kui see kantakse üle televisioonis või raadios.

14 Hardusobjektide kasutamine
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes kasutab Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Suurpühal harda vaimuga normis n. 15 määratletud hardusobjekti, mida on õnnistanud paavst või mistahes piiskop, lisades sellele ometi mistages legitiimse Usutunnistuse-vormeli.
§ 2. osaline indulgents antakse kristlasele, kes kasutab hardas vaimus sellist hardusobjekti, mille on kohaselt õnnistanud mõni preester või diakon.

15 Vaimne palve
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes viibib enese ülesehitamiseks hardusega vaimses palves.

16 Pühades jutlustes osalemine
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes pühade missioonide ajal [vt. lähemalt], olles kuulanud mingit ettekannet, osaleb lisaks antud missiooni pidulikul lõpetamisel.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes kuulab tähelepanelikult ja pühendunult jumalasõna mingit muud liiki jutlustamist.

17 Palved Pühimale Neitsi Maarjale
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes
1° Loeb hardusega Roosipärga kirikus või oratooriumis, või perekonnas, religioosses kogukonnas, kristlaste kokkusaamisel ja üldiselt inimeste kogunemisel mingil väärikal eesmärgil;
2° ühendab end hardusega nende palvete lugemisega paavsti poolt, kui seda televisioonis või raadios üle kantakse. [Roosipärja lugemisel] teistel asjaoludel on indulgents osaline.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° loeb [/laulab?] hardusega Magnificati;
2° loeb hardusega koidikul, keskpäeval või õhtul Angelus Domini (Issanda ingli) palvet koos ettenähtud osade ja [lõpu]palvega, või ülestõusmisajal antifooni Regina caeli (Taevakuninganna) koos tavapärase palvega;
3° toob Pühimale Neitsi Maarjale hardalt mõne heakskiidetud palve (e.g. Maria, Mater gratiae; Memorare, o piissima Virgo Maria; Salve, Regina; Sancta Maria, succurre miseris; Sub tuum praesidium).

18 Palved kaitseingli poole
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes pöördub legitiimselt heakskiidetud palvega hardalt oma kaitseingli poole (e.g. Angele Dei).

19 Palved p. Joosepi auks
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes pöördub legitiimselt heakskiidetud palvega hardalt p. Joosepi, Pühima Neitsi Maarja abikaasa poole (e.g. Ad te, beate Ioseph).

20 Palved pühade apostlite Peetruse ja Pauluse auks Osaline indulgents antakse kristlasele, kes loeb pühendunult palve pühade apostlite Peetruse ja Pauluse poole.

21 Palved teiste pühakute ja õndsate auks
§ 1. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes loeb pühendumusega kalendris märgitud pühaku mälestuspäeval tema auks missaalist võetud palve või mõne teise legitiimselt heakskiidetud palve.
§ 2. Lisaks, selleks, et toetada uute pühakute ja õndsate austamist ja hardust, antakse kristlasele, kes külastab pühendumusega kirikut või oratooriumi, kus tähistatakse aasta jooksul nende auks suurpüha, ning loeb seal Pateri (Meie Isa) ja Credo (Mina usun), ühekordselt täisindulgents; sellele aga, kes sooritab antud aja jooksul hardalt ülalnimetatud külaskäigu, antakse osaline [indulgents].

22 Noveenid, litaaniad ja väikesed tunnipalved
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° osaleb pühendunult avalikult läbiviidud noveenis [üheksapäevases hardusvormis] (e.g. enne Issanda Sündimise, Nelipüha või Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Suurpüha);
2° loeb hardusega heakskiidetud liitaaniat (e.g. Jeesuse Pühimale Nimele, Jeesuse Pühimale Südamele, Meie Issanda Jeesuse Krsituse Kalleimale Verele, Pühimale Neitsi Maarjale, Pühale Joosepile, pühakutele);
3° loeb hardusega legitiimselt heakskiidetud väikest tunnipalvet (e.g. Meie Issanda Jeesuse Kristuse Kannatuse, Jeesuse Pühima Südame, Pühima Neitsi Maarja, Pärispatuta Saamise, Püha Joosepi).

23 Idakirikute palved
...

24 Palved heategijate eest
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes ajendatud hinge üleloomulikust tänulikkusest loeb hardusega legitiimselt heakskiidetud palve heategijate eest (e. g. Retribuere dignare, Domine).

[Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum vitam aeternam. Amen.
Deign, O Lord, to grant eternal life to all of us who do good works for the sake of your name. Amen.]

25 Palved hingekarjaste eest
Osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° loeb pojaliku pühendumise vaimus paavsti eest hardusega mingi legitiimselt heakskiidetud palve (e.g. Oremus pro Pontifice);
2° samuti, loeb hardusega eparhia või diötseesi piiskopi eest, vaimuliku teenimise alguse või aastapäeva puhul, missaalist võetud palve.

26 Preces supplicationis et gratiarum actionis
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes võtab kirikus või oratooriumis pühendunult osa järgmiste hümnide pidulikust laulmisest või lugemisest:
Veni, Creator, aasta esimesel päeval paludes jumalikku abi kogu järgnevaks aastaks; või Nelipühal;
Te Deum, aasta viimasel päeval, tänades Jumalat kogu aasta jooksul vastu võetud andide eest.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° päeva alustades ja lõpetades,
2° alustades ja lõpetades tunnipalvet,
3° enne ja pärast sööki, toob pühendunult mõne legitiimselt heakskiidetud anumis- ja tänupalve
(e.g. Actiones nostras; Adsumus; Agimus Tibi gratias; Benedic, Domine; Domine, Deus omnipotens; Exaudi nos; Te Deum; Veni, Creator; Veni, Sancte Spiritus; Visita, quaesumus, Domine).

[Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
We give You thanks, Almighty God, for all your blessings: who live and reign for ever and ever. Amen.]

27 Preestri esimene Missa ja ordineerimise juubeli tähistamised
§ 1. Täisindulgents antakse
1° preestrile, kes pühitseb määratud päeval esimest Missat koos rahvaga,
2° kristlastele, kes pühendunult sellel Missal osalevad.
§ 2. Samuti antakse täisindulgents
1° oma 25-nda, 50-nda, 60-nda ja 70-nda preestriks-ordineerimise aastapäeva tähistajale, kes uuendab Jumala ees tõotust täita ustavalt oma kutsumuse kohustusi.
2° piiskopile, kes oma piiskopiks-ordineerimise 25-ndal, 40-ndal ja 50-ndal aastapäeval uuendab Jumala ees tõotust täita ustavalt oma seisuse kohustusi;
3°49 kristlastele, kes pühendumusega nende juubeli-Missade pühitsemisel osalevad.

28 Usu tunnistamine ja teologaalsete vooruste akt
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes Paasavigiilial või oma ristimise aastapäeval uuendab ristimistõotusi mistahes legitiimselt heakskiidetud vormeli järgi.
§ 2. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° uuendab ristimistõotusi mistahes vormeli järgi;
2° teeb pühendunult ristimärgi, lausudes tavapäraselt sõnad: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen;
3° loeb hardusega Apostellikku usutunnistust või Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistust;
4° loeb Usu, Lootuse ja Armastuse akti mistahes legitiimselt heakskiidetud vormeli järgi.

29 Lahkunud ustavate eest
§ 1. Üksnes puhastustules viibivatele hingedele kohaldatav täisindulgents antakse kristlasele, kes
1° külastavad esimesest kuni kaheksanda novembrini pühendumusega surnuaeda ja palvetavad, kasvõi ainult mõttes, surnute eest -- täisindulgents antakse igal päeval;
2° kõikide surnud ustavte mälestuspäeval (või, ordinaariuse nõusolekul, sellele eelneval või järgneval pühapäeval, või Kõigi Pühakute Suurpühal) külastavad hardalt kirikut või oratooriumi ja loevad seal Pateri ja Credo.
§ 2. Üksnes puhastustules viibivatele hindedele kohaldatav osaline indulgents antakse kristlasele, kes
1° külastab pühendumusega surnuaeda ja palvetab, kasvõi ainult mõttes, surnute eest;
2° loeb pühendumusega surnute ofiitsiumi Laudest või Vesprit, või palvet Requiem aeternam. Kompetentsed piiskoppide ühendused kannavad hoolt, et erinevates keeltes väljaantavatele Enchiridionitele lisataks nende territooriumil enamkasutatavad ja kristlastele südamelähedasemad palved surnute eest.

30 Pühakirja lugemine
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes loeb Pühakirja kompetentse autoriteedi poolt heakskiidetud teksti järgi, jumalikule kõnele võlgnetava austusega ja vaimuliku lugemise moel vähemalt poole tunni vältel; kui ta teeb seda lühema aja vältel, on indulgents osaline.
§ 2. Kui ta seda mõistlikul põhjusel ei saa lugeda, antakse täis- või osaindulgents ülaltoodud tingimustel, kui ta kuulab Pühakirja enda teksti kas teise poolt loetuna või audio-visuaalsete vahendite abil.

31 Piiskopkonna sünod
Täisindulgents antakse kristlasele, kes külastab piiskopkonna sünodi ajal hardusega kirikut, kus seda sünodit pühitsetakse ning loeb seal Pateri ja Credo.

32 Pastoraalne visitatsioon
Täisindulgents antakse kristlasele, kes pastoraasle visitatsiooni ajal aitab kaasa visitaatori poolt läbiviidavale pühale ülesandele [osaleb visitaatori poolt sooritatavas pühas toimingus?].

33 Pühapaikade külastamine
§ 1. Täisindulgents antakse kristlasele, kes külastab, ja loeb kohapeal Pateri ja Credo,
1° ühte neljast patriarhaalbasiilikast Roomas, kas koos teistega palverännakul nendesse või vähemalt tuues külastuse käigus esile pojaliku kuulekustunde Rooma paavsti vastu;
2° väiksemat basiilikat
a) pühade apostlite Peetruse ja Pauluse suurpühal,
b) titulaarpühaku suurpühal,
c) teisel augustil, mil jagatakse "Portiuncula" indulgentsi,
d) kord aastas, kristlase [enese] poolt valitud päeval;
3° katedraalkirikut
a) pühade apostlite Peetruse ja Pauluse suurpühal,
b) titulaarpühaku suurpühal,
c) apostlel Püha Peetruse Aujärje liturgilisel tähistamisel,
d) peabasiilika pühendamisel Pühimale Päästjale,
e) teisel augustil, mil jagatakse "Portiuncula" indulgentsi;
4° rahvusvahelise, rahvusliku või piiskopkondliku kompetentse autoriteedi poolt määratud pühamut
a) titulaarpühaku suurpühal,
b) kord aastas, kristlase [enese] valitud päeval,
c) nii sageli kui ta osaleb palverännakul, mis seal lõpeb;
5° kogudusekirikut
a) titulaarpühaku suurpühal,
b) teisel augustil, mil jagatakse "Portiuncula" indulgentsi;
6° kirikut või altarit selle sisseõnnistamise päeval;
pühitsetud elu instituudi või apostelliku elu ühenduse kirikut või oratooriumit nende püha asutaja päeval.
§ 2. Niisamuti antakse täisindulgents kristlasele, kes vastaval päeval võtab osa mistahes statsionaalkiriku pühadest toimingutest; kui ta külastab pühendunult millist tahes nendest, on indulgents osaline.
§ 3. Osaline indulgents antakse kristlasele, kes külastab pühendunult antiikset kristlaste matmispaika ehk "katakombi".

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse